Reiki Therapy: An Effective Way to Treat Rheumatoid Arthritis